Zatrzymanie prawa jazdy na 6 miesięcy – czy można odwołać się od postanowienia i je zażalić?

6 lutego, 2024
osoba-podczas-zatrzymania-prawa-jazdy-przez-policje-1280x925.jpg

Czasem zdarza się, że zatrzymanie prawa jazdy jest nieuzasadnione. Jak postępować w takim przypadku? W jakich sytuacjach oprócz znajdowania prowadzenia po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu policja ma podstawy do odebrania dokumentu? Dowiedz się, w jaki sposób możesz odzyskać prawo jazdy!

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – czym jest?

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy to decyzja organu administracyjnego, która nakazuje kierowcy oddanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić w przypadku popełnienia przez kierowcę wykroczenia drogowego lub przestępstwa związanego z ruchem drogowym Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawane przez prokuraturę lub sąd. Zatrzymanie prawa jazdy nie oznacza jednak utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Najczęstsze powody na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy

Wbrew pozorom prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu to nie jedyne przyczyny zatrzymania prawa jazdy. Najczęstsze powody zabrania dokumentu to m.in.: 

  • przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50km/h;
  • popełnienie przestępstwa drogowego (np. zatrzymuje się prawo jazdy za kolizję, jeśli jest podejrzenie, że sprawca popełnił wykroczenie);
  • upłynięcie terminu ważności prawa jazdy;
  • kierowca prowadził samochód mimo nałożonego zakazu prowadzenia pojazdów;
  • podejrzenie o podrobienie prawa jazdy;
  • przekroczenie 24 punktów karnych.

Procedura zatrzymania prawa jazdy przez policję – jak wygląda?

Co się dzieje po tym, jak policjant zatrzyma prawo jazdy? Cała procedura składa się z kilku etapów. Poniżej poznasz szczegóły każdego z nich.

Informacja o zatrzymaniu i odebranie prawa jazdy

Procedura zatrzymania prawa jazdy ma miejsce najczęściej w trakcie rutynowej kontroli drogowej podczas zatrzymania przez policję, podczas której policjant stwierdza, że kierowca dopuścił się wykroczenia, za które przewidziane jest zatrzymanie tego dokumentu. Funkcjonariusz informuje osobę prowadząca pojazd o podstawie prawnej i przyczynie zatrzymania prawa jazdy, przedstawia również przysługujące mu w tej sytuacji prawa i obowiązki.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy

Jeśli kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, to zadaniem policjanta jest sporządzenie szczegółowego protokołu zatrzymania prawa jazdy, zawierającego dane osobowe, numer i rodzaj prawa jazdy, datę oraz miejsce zdarzenia, a także opis popełnionego czynu.

W dokumencie musi znaleźć się zarówno podpis funkcjonariusza, jak i osoby prowadzącej pojazd. Warto dodać, że policjant ma prawo do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które grozi całkowity zakaz prowadzenia pojazdów. Ów pokwitowanie daje kierowcy możliwość powrotu do domu – jeszcze przez 24h od momentu zajścia ma prawo prowadzić samochód.

Forma przewinienia a rodzaj wydanej decyzji o zatrzymaniu prawo jazdy

Prawo o ruchu drogowym wyznacza możliwość zatrzymania prawa jazdy na dwa sposoby: fizyczny i prawny. W pierwszym przypadku dochodzi do faktycznego zabrania kierowcy dokumentu. Jednak jeśli prawo jazdy zostanie zatrzymane, prawnie oznacza to sytuację, w której sąd, prokuratura lub starosta wydał postanowienie lub decyzję w tej sprawie.

Przesłuchanie po zatrzymaniu prawa jazdy i dalsze postępowanie

Przesłuchanie jest konieczne w zależności od charakteru popełnionego czynu. Dla przykładu – osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, czyli popełniła przestępstwo, oprócz pokwitowania otrzymuje od policjanta również wezwanie na przesłuchanie. Kierowca może zostać wezwany na inne sposoby, w tym telefonicznie czy listownie. W niektórych przypadkach funkcjonariusze zatrzymują podejrzanego na 24h i od razu go przesłuchują. 

Termin przesłuchania może zostać zmieniony. Wynika to z faktu, że kierowca zatrzymany w stanie nietrzeźwości ma praw do przygotowania linii obrony. Można to zrobić na własną rękę, dzwoniąc na odpowiedni komisariat policji lub powierzyć to zadanie adwokatowi.

mężczyzna zatrzymany przez policję a prawo jazdy

Na jak długo można zatrzymać dokument prawa jazdy i co na to wpływa?

Czasowe zatrzymanie prawa jazdy jest sankcją administracyjną, która może być nałożona na kierowcę za popełnienie określonych wykroczeń drogowych. Zatrzymanie prawa jazdy może trwać 3 lub 6 miesięcy –  wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące najczęściej jest spowodowane przekroczeniem dozwolonej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Jeśli sytuacja się powtórzy, a kierowca dalej porusza się samochodem, kara może ulec przedłużeniu. Warto dodać, że ten sam okres zatrzymania prawa jazdy dotyczy również osób przewożących zbyt dużą liczbę pasażerów.

Zatrzymanie prawa jazdy na 6 miesięcy

W przypadku ponownego przekroczenia prędkości kara wydłuża się z 3 do 6 miesięcy. Przy trzecim razie grozi utrata prawa do kierowania pojazdami.

Organy odpowiedzialne – postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora i sąd

Organami odpowiedzialnymi za wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest – w trakcie postępowania przygotowawczego – prokurator oraz sąd, po skierowaniu do niego sprawy. Po wydaniu postanowienia, odpowiedni starosta zostaje poinformowany o zatrzymaniu prawa jazdy. Osoba niezgadzająca się z takim obrotem sytuacji ma prawo złożyć zażalenie.

Jeśli jednak nie zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu, organ odpowiedzialny za zatrzymanie (prokurator lub sąd) podejmuje kroki w celu zwrócenia prawa jazdy, informując o tym organ, który je zatrzymał.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy – jak je odzyskać?

Zatrzymane prawo jazdy można odzyskać. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić: złożenie zażalenia oraz odwołania od postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. W obu przypadkach niezbędna może okazać pomoc doświadczonego pełnomocnika. Sprawdź, jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy i jak cała procedura wygląda w praktyce!

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Prawa o ruchu drogowym istnieje możliwość, aby wnieść zażalenie na wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy sądu lub prokuratora. Osoba, której zatrzymano prawo jazdy ma 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na podjęcie odpowiednich kroków. W zależności od tego, kto wydał postanowienie, zażalenie wnosi się albo za pośrednictwem prokuratora, albo bezpośrednio do sądu rejonowego.

Odwołanie od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Dobrze, jeśli pismo zawiera uzasadnienie na temat tego, dlaczego uważa się całą sytuację za nieuzasadnioną. Dobrze przygotowany wniosek może doprowadzić do zwrotu dokumentu prawa jazdy i uniknąć potencjalnego postępowania sądowego. Pismo należy skierować za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W przypadku nieuzasadnionego zatrzymanego dokumentu prawa jazdy można podjąć odpowiednie kroki, aby je odzyskać. Warto wówczas skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej z Opola doświadczonej w sprawach związanych z prawem o ruchu drogowym.