Reprezentacja w procesie karnym Opole

Prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy przysługuje oskarżonemu (podejrzanemu) na wszystkich etapach postępowania karnego – nie tylko wtedy, kiedy w grę wchodzi sąd.

Już w momencie zatrzymania policja ma obowiązek poinformowania zatrzymanego o przyczynach aresztowania oraz o przysługujących mu uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie do ustanowienia obrońcy. Warto pamiętać, że obrona w procesie karnym, choćby z urzędu, należy się każdemu obywatelowi.

Reprezentacja pokrzywdzonego

Osoba zatrzymana, pozostająca w głębokim stresie, nie zdaje sobie sprawy z dynamiki postępowania, jakie toczy się wokół niej oraz ze skutków z tym związanych, które uwidocznią się dopiero w momencie przedstawienia jej zarzutów. W konsekwencji często zdarza się, że decyzje podjęte przez taką osobę pozostają błędne i rzutują w dużym stopniu na obronę konieczną w prawie karnym oraz rozstrzygnięcie sprawy, czyli wyrok.
Pełnomocnictwo procesowe może zostać udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Rolą pełnomocnika w tego typu sprawach jest reprezentacja interesów osoby dotkniętej przestępstwem zarówno przed sądem, jak i przed organami ścigania. 

Prawo do obrony Opole

Prawo do obrony w sądzie przysługuje nie tylko osobom, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, ale obwinionym w sprawie o wykroczenie. Postępowanie wykroczeniowe dotyczy sytuacji takich jak naruszenie przepisów drogowych przez kierowców oraz pieszych, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, drobna kradzież czy zakłócanie porządku publicznego.
Udział obrońcy w postępowaniu prowadzonym zarówno przeciwko oskarżonemu, jak i obwinionemu zwiększa szansę na skuteczną obronę przed sądem. Przygotowanie właściwej linii obrony jest kluczowe do osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

Obrońca sądowy adwokat Paweł Figzał

Obrońca sądowy nie tylko reprezentuje interesy swojego klienta, ale również dąży do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. Kancelarię Adwokacką Paweł Figzał tworzą profesjonaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnicy w postępowaniu karnym.
Udział obrońcy – będącego reprezentantem praw oskarżonego – jest pozytywnie postrzegany przez sąd, dlatego że:

 • uczestniczy on w poszczególnych czynnościach z udziałem osoby podejrzanej (przesłuchania, konfrontacje, wizje lokalne, etc.);
 • sporządza pisma procesowe (zażalenia, wnioski, w tym wnioski dowodowe, apelacje, etc.);
 • uczestniczy w posiedzeniach aresztowych oraz innych dot. środków zapobiegawczych;
 • reprezentuje oskarżonego w postępowaniach przed sądami I i II instancji oraz innych postępowaniach (o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, o ułaskawienie, kasacyjnym).

Biblioteka prawna - reprezentacja w procesie karnym

Obrona i reprezentacja w procesie karnym Opole – kancelaria adwokacka

Zabezpieczenie interesów prawnych pokrzywdzonego w postępowaniu karnym ma doniosłe znaczenie w zakresie ochrony jego praw jako osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Pomoc prawna świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika znającego przepisy prawa oraz specyfikę procedury karnej pozwoli prawidłowo zabezpieczyć interesy pokrzywdzonego.
Należy pamiętać, że status strony pokrzywdzony posiada jedynie na etapie postępowania przygotowawczego. Tam też może uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania śledztwie lub dochodzeniu. W takim przypadku przysługuje mu prawo m.in. do składania wniosków dowodowych czy zaskarżania czynności prokuratora lub policji.
Z chwilą przekazania sprawy do prowadzenia przed sądem, pokrzywdzony nie utrzymuje statusu strony. Może jednak złożyć oświadczenie, zgodnie z którym będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego przed obliczem sądu. Wówczas ponownie staje się podmiotem działającym na zasadach strony w postępowaniu karnym.
Kancelaria Adwokacka w Opolu Paweł Figzał zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu karnego, świadcząc kompleksowe usługi związane z reprezentacją praw oskarżonego.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość