Reprezentacja w procesie karnym Opole

Prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy przysługuje oskarżonemu (podejrzanemu) we wszystkich etapach postępowania karnego – nie tylko wtedy, kiedy w grę wchodzi sąd.

Już w momencie zatrzymania, policja ma obowiązek poinformowania zatrzymanego o przyczynach zatrzymania oraz o przysługujących mu uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie do ustanowienia obrońcy. Warto pamiętać, że obrona w sądzie, choćby z urzędu, przysługuje każdemu obywatelowi.

Osoba zatrzymana, pozostająca w głębokim stresie, nie zdaje sobie sprawy z dynamiki postępowania, jakie toczy się wokół niej oraz ze skutków z tym związanych, które uwidocznią się dopiero w momencie przedstawienia jej zarzutów.

W konsekwencji często zdarza się, że decyzje podjęte przez taką osobę pozostają błędne i rzutują w dużym stopniu na rozstrzygnięcie sprawy, czyli wyrok sądu.

Udział obrońcy w tego typu sprawach jest zatem i dobrze postrzegany przez sąd wskazany przez wgląd na fakt, iż:

 • uczestniczy on w poszczególnych czynnościach z udziałem osoby podejrzanej (przesłuchania, konfrontacje, wizje lokalne, etc.);
 • sporządza pisma procesowe (zażalenia, wnioski, w tym wnioski dowodowe, apelacje, etc.);
 • uczestniczy w posiedzeniach aresztowych oraz innych dot. środków zapobiegawczych;
 • reprezentuje oskarżonego w postępowaniach przed sądami I i II instancji oraz innych postępowaniach (o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, o ułaskawienie, kasacyjnym).

Prawo do obrony w sądzie (i nie tylko) przysługuje także obwinionemu o popełnienie wykroczenia. Do najczęściej spotykanych spraw tego typu należą sprawy o naruszenie przepisów drogowych przez kierowców oraz pieszych, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, drobna kradzież czy zakłócanie porządku publicznego.

Udział obrońcy w postępowaniu prowadzonym zarówno przeciwko oskarżonemu, jak również obwinionemu zwiększa szansę na skuteczną obronę przed obliczem sądu.

Obrońca w sądzie i jego rola

Zabezpieczenie interesów prawnych pokrzywdzonego w postępowaniu karnym ma doniosłe znaczenie w zakresie ochrony jego praw jako osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Dlatego też pomoc prawna świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika znającego przepisy prawa oraz specyfikę procedury karnej pozwoli prawidłowo zabezpieczyć interesy pokrzywdzonego.

Należy pamiętać, że status strony pokrzywdzony posiada jedynie na etapie postępowania przygotowawczego. Tam też może uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania śledztwie lub dochodzeniu.

Wówczas to przysługuje mu prawo m.in. do składania wniosków dowodowych czy zaskarżania czynności prokuratora lub policji.

Z chwilą przekazania sprawy do prowadzenia przed sądem, pokrzywdzony nie utrzymuje statusu strony. Przysługuje mu jednak uprawnienie do złożenia oświadczenia, zgodnie z którym będzie on działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego przed obliczem sądu.

Wówczas to będzie mógł on ponownie działać na zasadach strony w postępowaniu karnym.

Pełnomocnik w postępowaniu karnym – adwokat Paweł Figzał

Rolą pełnomocnika w tego typu sprawach jest reprezentacja interesów osoby dotkniętej przestępstwem zarówno przed sądem, jak również przed organami ścigania.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość