Adwokat od spraw narkotykowych

Zagadnienie przestępstw narkotykowych zostało szczegółowo sprecyzowane w obowiązującej w polskim porządku prawnym od 29 lipca 2005 roku ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z tym dokumentem posiadanie narkotyków jest w naszym kraju zabronione, a czyn ten podlega ściśle określonym karom. Ostateczny wymiar odpowiedzialności karnej za przestępstwa narkotykowe jest składową kilku czynników, wśród których wskazuje się przede wszystkim rodzaj i ilość substancji zabronionej oraz jej docelowe przeznaczenie.

Sprawy narkotykowe bywają skomplikowane i czasochłonne, a do ich rozstrzygnięcia często konieczna jest pomoc adwokata.

Kancelaria adwokacka Paweł Figzał posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań z grupy przestępstw narkotykowych i służy profesjonalnym wsparciem w całym procesie.

Doświadczenie adwokata w sprawach narkotykowych – w czym możemy Ci pomóc?

Wśród najczęściej odnotowywanych spraw należących do grupy przestępstw narkotykowych, jakie prowadzimy w naszej kancelarii adwokackiej, można wymienić: 

 • posiadanie narkotyków kk (dotyczy to zarówno substancji odurzających, jak i psychotropowych);
 • udzielanie narkotyków drugiej osobie;
 • przywóz, wywóz lub przemyt narkotyków;
 • udzielanie narkotyków osobie trzeciej w celach osiągnięcia zysku (handel narkotykami kk);
 • wytwarzanie narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu.

Co istotne, do grupy spraw rozpatrywanych w kategorii przestępstw narkotykowych należą również czyny zabronione, w przypadku których narkotyki nie stanowią wprawdzie przedmiotu czynności sprawczej, jednak mają bezpośredni związek ze sprawą. W ich zakresie wskazuje się m. in. przestępstwa psychofarmakologiczne, czyli czyny zabronione prawnie popełnione przez sprawców pozostających pod wpływem narkotyków.

Innym przykładem spraw z tego zakresu są przestępstwa narkotykowe dokonane przez sprawcę, którego bezpośrednią motywacją jest żądza pozyskania narkotyków lub środków finansowych pozwalających na ich zakup w celu zaspokojenia nałogu.

Narkotyki a prawo karne w Polsce – profesjonalna obrona w sprawach narkotykowych w Opolu i okolicach

Zgodnie z polskim prawem posiadanie narkotyków kk (środków odurzających lub substancji psychotropowych) podlega karze nawet w przypadku niewielkiej ilości, czyli takiej, która pozwala choćby na jednorazowe użycie w dawce przyjętej jako typowa dla danej substancji. Warto przy tym zaznaczyć, że termin „posiadać” definiuje się jako faktyczne, nawet krótkotrwałe władztwo nad rzeczą. Odpowiedzialność karna za przestępstwa narkotykowe może być łagodniejsza lub surowsza w zależności od konkretnych okoliczności popełnienia czynu.

Sprawa karna za nielegalne posiadanie narkotyków

Ile grozi za posiadanie narkotyków? Jak stanowi polskie prawo, każda osoba, która wbrew przepisom posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przy czym istotne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości i wyznaczenia kary za posiadanie narkotyków ma przede wszystkim ilość zabezpieczonej substancji zabronionej.

W przypadku znacznej ilości narkotyku sprawcy grozi surowsza kara – od 1 roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Należy jednak zaznaczyć, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzuje jednoznacznie, o jaką konkretnie ilość substancji zabronionej mowa. W praktycznym zastosowaniu przyjmuje się, że narkotyki w znacznej ilości oznaczają ilość ponadprzeciętną i wyjątkową w porównaniu z typową – zwykle uznaje się, że jest to dawka pozwalająca na jednorazowe odurzenie nawet kilkudziesięciu osób. Przy wymierzaniu kary za przestępstwo narkotykowe bierze się pod uwagę ponadto czynniki takie jak:

 • masa wagowa narkotyku;
 • rodzaj narkotyku (wyszczególnia się tzw. narkotyki twarde oraz miękkie);
 • przeznaczenie (handel narkotykami lub użytek własny).

Polskie prawo uwzględnia również przestępstwa narkotykowe postrzegane jako tzw. wypadki mniejszej wagi. W ich przypadku sprawca może liczyć na łagodniejszy wymiar kary, w tym: karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. Termin ten ponownie nie został jednak jednoznacznie zdefiniowany w ustawie. Z tego powodu rozpatrując tego rodzaju sprawę, analizuje się takie aspekty jak:

 • ilość posiadanego narkotyku;
 • stopień społecznej szkodliwości czynu (czyli okoliczności jego popełnienia, a także motywację sprawcy);
 • czas, miejsce oraz inne istotne okoliczności popełnienia przestępstwa narkotykowego.

Areszt i zatrzymania w sprawie narkotykowej

Warto również wspomnieć, że w określonych przypadkach możliwe jest zatrzymanie na 48 godzin za posiadanie narkotyków. Policja ma do tego prawo, gdy wobec podejrzanego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie tylko popełnił on przestępstwo narkotykowe, ale również może próbować ucieczki, ukrycia się czy zatarcia śladów. Zatrzymanie na 48 godzin za posiadanie narkotyków może nastąpić również w sytuacji, gdy nie można ustalić tożsamości podejrzanego lub istnieją przesłanki umożliwiające przeprowadzenie postępowania karnego w trybie przyspieszonym.

Statuetka greckiej bogini Themis - sprawy narkotykowe

Umorzenie postępowania w sprawie posiadania narkotyków

Warunki umorzenia postępowania w sprawie posiadania narkotyków zostały uregulowane w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym umorzenie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że:

 • ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest nieznaczna;
 • narkotyki są przeznaczone na własny użytek sprawcy, co oznacza, że nie miał on zamiaru udzielić ich odpłatnie lub nieodpłatnie innej osobie, ale posiadał je z wyłącznym zamiarem ich zażycia;
 • orzeczenie wobec sprawcy kary za posiadanie narkotyków uznaje się za niecelowe z uwagi na okoliczności popełnienie czynu zabronionego oraz niski stopień społecznej szkodliwości.

Co jednak istotne i o czym należy pamiętać – aby umorzenie postępowania w sprawie posiadania narkotyków było możliwe, wszystkie wymienione wyżej przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Znacząca może okazać się ponadto dotychczasowa historia karalności sprawcy, opinia środowiskowa czy nawet miejsce ujawnienia narkotyków.

Umorzenie może nastąpić zarówno przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa, jak i już w trakcie postępowania przygotowawczego. Decyzję tę ma prawo wydać również sąd. Chcąc ubiegać się o możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy, z pewnością nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Szybki kontakt z profesjonalnym adwokatem to bowiem szansa na wcześniejsze umorzenie sprawy. Doświadczony adwokat specjalizujący się w sprawach i procedurach karnych dotyczących narkotyków pomoże Ci również w sporządzeniu wniosku o umorzenie i skompletowanie odpowiednich dokumentów.

Jako kancelaria adwokacka Paweł Figzał mamy doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach, a przestępstwa narkotykowe należą do jednej z naszych wiodących specjalizacji. Korzystając ze wsparcia naszych specjalistów, zyskujesz zatem gwarancję kompleksowej pomocy.

Handel narkotykami

Kara za handel narkotykami, czyli przestępstwo interpretowane jako odpłatne udzielenie środków odurzających osobie trzeciej w bezpośrednim celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, wynosi od 1 roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karna z popełnienie tego czynu zmniejsza się do lat 3 w sytuacji, gdy sprawca udzielił narkotyków innej osobie w sposób bezinteresowny, a jego motywacją nie był zysk.

Prowadzenie pod wpływem narkotyków – dobry adwokat od spraw narkotykowych

Jako kancelaria adwokacka Paweł Figzał podejmujemy się również prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem narkotyków. Postępowania te wchodzą w zakres tzw. czynów przepołowionych. Oznacza to, że – w zależności od okoliczności – mogą zostać one zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

Wykroczenie dotyczy sprawców, którzy prowadzili pojazd w stanie „po spożyciu narkotyków”. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca kierował „pod wpływem narkotyków” – odpowie on za przestępstwo z art. 178a Kodeksu Karnego. Polski ustawodawca przewiduje za popełnienie tego czynu karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Kierujący musi dodatkowo liczyć się z nałożeniem na niego zakazu prowadzenia pojazdu na wyznaczony czas oraz obowiązku dokonania wpłaty pieniężnej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Kompleksowe i indywidualne podejście do spraw narkotykowych – Adwokat Paweł Figzał

W przypadku przestępstw narkotykowych interwencja doświadczonego adwokata jest wskazana już na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania. Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii w prowadzeniu tego rodzaju spraw jednoznacznie potwierdza, że im szybszy kontakt ze specjalistą, tym większe szanse na skuteczną obronę.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata w sprawie o narkotyki?

Sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych mają początek w trakcie zatrzymania podejrzanego, co niekiedy może być połączone z nakazem przeszukania mieszkania. Już na tym etapie osoba zatrzymana ma pełne prawo do obrony i kontaktu z adwokatem. Po postawieniu zarzutów, odbywa się przesłuchanie na komisariacie policji lub w prokuraturze, które zwykle stanowi kluczowy moment sprawy i w sposób znaczący oddziałuje na dalszy przebieg postępowania.

Warto więc zadbać o to, by w trakcie przesłuchania był obecny doświadczony adwokat wyspecjalizowany w obszarze przestępstw narkotykowych. Wsparcie profesjonalisty okazuje się pomocne także po zakończeniu przesłuchania, kiedy prokuratura może zdecydować o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Zaangażowanie adwokata może nierzadko sprawić, że konieczność ta albo w ogóle się nie pojawi, albo zostanie zamieniona na środek mniej dotkliwy, np. zamiast tymczasowego aresztowania – poręczenie majątkowe.

Jak zatem widać, obecność adwokata na każdym etapie postępowania to gwarancja kompleksowego i skutecznego wsparcia, a także szansa na korzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy. Jako kancelaria adwokacka Pawła Figzała w Opolu reprezentujemy naszych Klientów zarówno przed sądem, jak i przed organami ścigania.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość