Adwokat – podział majątku małżonków

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków mają swój początek z chwilą ustania wspólności ustawowej, która najczęściej ma miejsce z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa.

Ustanie wspólności majątkowej ma miejsce również w razie śmierci jednego z małżonków oraz w momencie:

 • zawarcia przez małżonków umowy, w której to ustanawia się, rozszerza lub ogranicza rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków;
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd;
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia jego upadłości;
 • orzeczenia separacji.

Sprawy o podział majątku Opole

Warto pamiętać, że nie wszystkie przedmioty, które nabyli Państwo w czasie trwania związku, podlegają podziałowi. Wyróżnia się tutaj kategorię majątku osobistego – są to głównie przedmioty nabyte przez małżonków przed zawarciem aktu małżeństwa oraz spadki czy darowizny.

Jeśli chcemy doprowadzić do rozdzielenia wspólności majątkowej małżeńskiej, należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału cywilnego sądu rejonowego (w przypadku śmierci drugiego małżonka – do sądu spadku). Aby mieć pewność co do zasadności wniosku, warto zlecić przygotowanie go wykwalifikowanemu adwokatowi – to jednak niejedyny argument zachęcający do skorzystania z pomocy prawnej.

Z uwagi na burzliwe emocje towarzyszące sprawom rozdzielającym majątek wspólny małżonków warto powierzać je osobie trzeciej, która będzie zdystansowana i przez to bardziej wiarygodna w sądzie. Bardzo ważna jest tu także znajomość prawa rodzinnego, którą może zaoferować tylko dobry prawnik, z którym podejmą Państwo współpracę przy podziale majątku.

Jak wygląda podział majątku?

Zastanawiają się Państwo, w jaki sposób efektywnie przeprowadzić podział majątku? Z reguły dochodzi do tego automatycznie w chwili uprawomocnienia się rozwodu – następuje wówczas ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Wówczas poszczególne składniki majątku wspólnego zostają rozdzielone pomiędzy byłych współmałżonków w oparciu albo o zawartą przez nich obopólną ugodę (wtedy najczęściej dochodzi do tego w formie aktu notarialnego) albo w oparciu o wyrok sądu.

Niekiedy jednak zdarza się, że małżonkowie z różnych powodów życzą sobie, aby rozdziały rozmaitych elementów wchodzących w skład majątku wspólnego zostały podzielone jeszcze przed formalnym ustaniem związku małżeńskiego albo dopiero po rozwodzie w ramach osobnego postępowania sądowego. Rzeczywiście, obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza możliwość zaistnienia sytuacji, kiedy to podział majątku następuje niezależnie od rozprawy rozwodowej. Jakkolwiek kwestie te warto powierzyć profesjonalnej kancelarii, gdyż trzeba wiedzieć, co należy zrobić w takich okolicznościach.

Jak podzielić majątek wspólny?

Podziału mieszczących się w majątku wspólnym składników można dokonać na trzy sposoby. Są to kolejno:

 • podział majątku wspólnego w naturze (np. rozdzielenie pieniędzy na dwie osoby lub podzielenie mieszkania na pół);
 • przyznanie jednemu ze współmałżonków prawa do wyłącznego dysponowania danym dobrem po spłacie drugiej strony lub bez obowiązku takiej spłaty;
 • rozdzielenie po równo zysku uzyskanego ze sprzedaży określonych składników majątku wspólnego.

Udziały obojga stron ubiegających się o ustanie związku małżeńskiego w majątku wspólnym są zazwyczaj równe. Małżonkowie, którzy nie zgadzają się z takim podziałem, mają jednak prawo do złożenia do sądu wniosku o inny podział majątku wspólnego. Za główną przesłankę wydania takiej decyzji uznaje się roztrwonienie albo sprzeniewierzenie majątku wspólnego.

Podział majątku – adwokat Opole

Zanim nastąpi rozdzielność majątkowa, trzeba zadać sobie pytanie, co wchodzi w skład majątku każdego z małżonków z osobna – składniki majątku osobistego przynależącego do danej osoby nie podlegają bowiem podziałowi w trakcie rozwodu.

Aby nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych obowiązujących przy podziale majątku przy rozwodzie, mogą Państwo skontaktować się z kancelarią. W ramach świadczonych usług oferuję kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie:

 • podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej;
 • ustalenia nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego;
 • przygotowania umów dotyczących podziału majątku wspólnego.

Prowadzę również negocjację w przedmiocie pozasądowego podziału majątku.

Adwokat Opole – skontaktuj się i umów termin spotkania.


NAPISZ DO NAS

Potrzebujesz pomocy?

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Opola.  Imię i nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość