Rozwód z orzeczeniem o winie – co warto wiedzieć?

17 marca, 2021
rozwod-z-orzeczeniem-o-wine.jpg

Sprawy rozwodowe niekiedy ciągną się latami i są niezwykle wyczerpujące dla obu małżonków. Ma to miejsce jednak tylko wtedy, gdy konieczne jest ustalenie tego, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W sytuacji, gdy nie da się polubownie zakończyć małżeństwa, niezbędne okazuje się przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie. Czym jest i w jakich sytuacjach małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Kiedy ma miejsce rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce wtedy gdy co najmniej jeden z małżonków chce udowodnić winę za rozpad małżeństwa drugiej stronie. W takiej sytuacji sąd musi ustalić, czy:

 • winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków;
 • winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie;
 • winy za rozkład pożycia nie ponosi żaden z małżonków.

Co kryje się pod pojęciem winy za rozkład małżeństwa? Mowa tutaj o takim zachowaniu małżonka (działaniu lub zaniechaniu), które narusza obowiązujące przepisy prawne lub jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji doprowadziło do trwałego rozpadu małżeństwa. Takie zachowanie musi być jednak zawinione – jeżeli więc rozpad małżeństwa miał miejsce np. w wyniku choroby jednego z małżonków, nie można przypisać mu winy.

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie mogą trwać wiele lat – w takiej sytuacji bardzo istotna może okazać się konsultacja z adwokatem, który specjalizuje się w rozwodach.

Kiedy małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Winę za rozpad małżeństwa można udowodnić wtedy, gdy – jak wspomniałem wcześniej – doszło do zawinionego działania lub zaniechania. W praktyce mowa tutaj przede wszystkim o:

 • zdradzie lub nielojalnym postępowaniu;
 • spożywaniu nadmiernej ilości alkoholu;
 • agresji i przemocy fizycznej;
 • groźbach i przemocy psychicznej;
 • odmowie współżycia;
 • porzuceniu małżonka bez powodu.

Małżonek nie jest winny rozpadu małżeństwa w sytuacji, gdy nastąpił on w wyniku choroby fizycznej lub psychicznej współmałżonka albo gdy jego agresywne zachowania miały związek z taką chorobą (chyba że świadomie nie podejmował on leczenia).

Jakie mogą być konsekwencje takiego rozwodu?

Wyrok sądu, w którym orzeczono winę za rozpad małżeństwa jednego z małżonków, ma swoje konsekwencje prawne. Do tych najważniejszych zaliczamy:

 • brak możliwości żądania alimentów przez małżonka, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa;
 • możliwość żądania alimentów od winnego małżonka nawet wtedy, gdy niewinny małżonek nie znajduje się w niedostatku.

Warto zaznaczyć, że wina nie ma znaczenia w kontekście władzy rodzicielskiej, chyba że małżonek dopuszczał się np. przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do współmałżonka lub dzieci. Wymaga to jednak konkretnej oceny sądu.

Pomoc adwokata a rozwód

W przypadku składania wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie niezbędna będzie pomoc adwokata. Zapewni on wsparcie w toku całego postępowania i pomoże udowodnić winę albo jej brak. Jeżeli potrzebujesz pomocy doświadczonego specjalisty, zgłoś się do mojej kancelarii adwokackiej w Opolu.