Udział dzieci w polowaniach, czyli polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia

13 stycznia, 2024
polowanie-dzieci-18-opole-1280x655.jpg

Zakaz udziału dzieci w polowaniach

Znowelizowane przepisy Prawa łowieckiego wprowadziły zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Od dnia wejścia w życie ustawy wykonywanie polowania w obecności wyżej wskazanych traktowane będzie jako przestępstwo. Skutki powyższego rozciągać się będą poza sferę wykonywania polowania o czym mowa w niniejszym wpisie.

Udział dziecka w polowaniu – co grozi za złamanie prawa łowieckiego?

Zgodnie z art. 52 pkt 7 ustawy Prawo łowieckie kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sprawca czynu zabronionego, o którym mowa w cytowanym przepisie dopuszcza się przestępstwa, który stanowi występek. Wynika to przede wszystkim z zagrożenia zawartego w sankcji przepisu.

Na potrzeby tematu w telegraficznym skrócie wskazuję na różnicę między przestępstwem, a wykroczeniem. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Dwupodział przestępstw wynika m.in. z uwagi na ich ciężar gatunkowy, który jest mierzony głównie poziomem szkodliwości społecznej czynu zabronionego – zbrodnia jest bardziej szkodliwa, występek mniej.

Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Natomiast, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Poza pojęciem „przestępstwo” pozostaje więc wykroczenie, chociaż nie można odmówić mu związku z prawem karnym.

Odpowiedzialnością za wykroczenie podlega bowiem ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Przenosząc powyższe na grunt omawianego przepisu oczywistym jest zatem, że czyn zabroniony opisany w art. 52 pkt 7 ustawy Prawo łowieckie jest przestępstwem, który stanowi występek.

Jakie skutki prawne ponosi myśliwy za udział dziecka w polowaniu?

W związku z powyższym w przypadku skazania, informacja o skazanym zostanie umieszczona w Krajowym Rejestrze Karnym. Konsekwencją powyższego będzie ryzyko cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską. Przemawia za tym chociażby stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 2820/12, w którym to uznał, że sam fakt skazania za umyślne przestępstwo skarbowe oznacza, że zachodzi przesłanka zagrożenia, uzasadniająca cofnięcie pozwolenia na broń.

W przedmiotowej sprawie Sąd wskazał, że „prawo posiadania broni nie należy w Polsce do praw obywatelskich gwarantowanych w Konstytucji RP. Prawo do posiadania broni ma w świetle powołanej wyżej ustawy reglamentacyjny charakter.

Osoby posiadające pozwolenie na broń powinny w sposób szczególny unikać kolizji z prawem, z całą pewnością wymagać od nich należy nieskazitelnej postawy.

Natomiast zapadły przeciwko P. N. prawomocnym wyrok sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, takich gwarancji w stosunku do strony skarżącej kasacyjnie nie potwierdza. Już sam fakt skazania za umyślne przestępstwo skarbowe oznacza bowiem, że zaistniała przesłanka zagrożenia, uzasadniająca cofnięcie pozwolenia na broń. Jeżeli skarżący świadomie i w sposób umyślny dopuścił się naruszenia obowiązującego ładu prawny, to tym samym nie można uznać, że daje on gwarancje przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji w zakresie nie tylko bezpiecznego posiadania broni palnej, ale również jej używania”.

Nowe przepisy dla myśliwych dotyczące udziału nieletnich w polowaniach a ryzyko cofnięcia pozwolenia na broń

Wysoce prawdopodobna jest zatem podobna interpretacja przepisów przy dopuszczeniu się przestępstwa polegającego na wykonywaniu polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia.

Kwestią otwartą pozostają okoliczności popełnienia omawianego czynu, jego umyślność, czy też świadomość polującego o obecności nieletniego w jego otoczeniu.

Niezależnie od powyższego konsekwencje cofnięcia pozwolenia na broń nie stanowią końca następstw czynu zabronionego. Należy bowiem mieć również na uwadze, że część pracodawców wymaga od pracowników, aby ci złożyli oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, z tym zastrzeżeniem, że wymagana jest niekaralność za przestępstwo umyślne.

Nieznane są mi przypadki wymogu zupełnej niekaralności, ale i takich nie można wykluczyć.