Jak długo po rozwodzie można się ubiegać o podział majątku?

15 czerwca, 2022
pexels-kindel-media-7979428-1280x853.jpg

Najbardziej skomplikowane sprawy rozwodowe są w stanie ciągnąć się latami, szczególnie jeśli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w fundamentalnych kwestiach. Najczęstszym zarzewiem długotrwałego konfliktu jest właśnie podział majątku wspólnego – po rozwodzie każda ze stron chce wyjść „obronną ręką” i zabrać część, która się jej należy

Wspólnie zgromadzonym majątkiem są też wszelkie zobowiązania pieniężne, zaciągane w bankach, na przykład kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości, wpływające w określonych sytuacjach na czas trwania całego procesu. Czy w takim razie podział majątku po rozwodzie może ulec przedawnieniu? Ile małżonkowie mają czasu, aby załatwić między sobą tę sprawę i jaki sposób jest najlepszy?

W jaki sposób przebiega podział majątku przy rozwodzie?

Możliwe jest przeprowadzenie podziału majątkowego w toku trwania sprawy rozwodowej, jednak rozwiązanie to nie jest rekomendowane. Kiedy podział majątku po rozwodzie jest najlepszym momentem? Uporządkowania spraw związanych z podziałem tworzonej przez lata współwłasności można dokonać polubownie, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału. Wtedy wystarczy obecność notariusza i spisanie odpowiedniego aktu. Jeśli kwestia majątku jest sporna, konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy, a nierzadko oznacza to kolejny proces sądowy, który może się trwać przez wiele lat. Aby rozdzielić te dwie sprawy, warto zgromadzonymi dobrami zająć się osobno. Podziału majątku wspólnego można dokonać nie tylko po rozwodzie, także przed nim lub w trakcie trwania. Nie ma też jednoznacznie określonego ostatecznego terminu, kiedy ów musi zostać przeprowadzony. W praktyce oznacza to, że podział majątku po rozwodzie nie ulega przedawnieniu i można do niego wrócić w dowolnym momencie.

Który sposób podziału majątku jest najlepszy?

Sposób podziału majątku po rozwodzie bez orzekania o winie przebiega w identyczny sposób jak w chwili stwierdzenia winy tylko jednej ze stron. Chociaż osoba poszkodowana w małżeństwie szuka sprawiedliwości i chce sobie w pewien sposób zadośćuczynić, druga strona ma te same prawa do wspólnej część majątku, na który pracowali razem. Z chwilą wyroku sądu o ustaniu małżeństwa, ustaje jednocześnie wspólnota majątkowa. Po tym, na wniosek jednego z uczestników rozwodu, sąd może zająć się podziałem posiadanych dóbr pod warunkiem, że sprawa ta nie będzie zbyt rozciągnięta w czasie.

Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie może przybrać jedną z trzech form. Małżonkowie mogą ustalić wspólnie prawo do posiadania konkretnych przedmiotów. W przypadku rzeczy, na których ciąży obowiązek spłaty zobowiązania, jedna ze stron musi spłacić drugą, jeśli daną rzecz chce nabyć do własnego majątku. Przedmioty uznane za nabyte razem rozwodnicy mają możliwość też sprzedać na drodze licytacji i podzielić się uzyskanym w ten sposób zyskiem.