Dozór elektroniczny – czym jest i kiedy się go stosuje?  

19 marca, 2021
dozor-elektroniczny.jpg

Kara pozbawienia wolności kojarzy się jednoznacznie i w większości przypadków oznacza osadzenie skazanego w zakładzie karnym. W przepisach polskiego prawa istnieje jednak możliwość odbywania takiej kary poza murami więzienia – mowa tutaj o system dozoru elektronicznego, którego zastosowanie jest możliwe w niektórych przypadkach. W jakich?

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Instytucję tę normują przepisy zawarte w artykule 43a–43zae Kodeksu karnego wykonawczego, gdzie dozór elektroniczny definiowany jest jako kontrola zachowania skazanego za pomocą specjalnych urządzeń.

W praktyce więc osoba skazana może przebywać na wolności, ale zazwyczaj w konkretnym miejscu albo na określonym obszarze, którego przekroczenie wiąże się z prawnymi konsekwencjami. Jest to rozwiązanie uważane za niezwykle korzystne, które pozwala na kontrolowanie zachowań skazanego i stanowi doskonałą alternatywę dla osadzenia go w zakładzie karnym, szczególnie w przypadku krótkoterminowych kar pozbawienia wolności.

Możemy wyróżnić trzy formy dozoru elektronicznego:

  • stacjonarny, w przypadku którego kontroluje się, czy osoba skazana przebywa w wyznaczonym miejscu o określonej porze;
  • mobilny, które pozwala kontrolować miejsce przebywania osoby skazanej niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajduje;
  • zbliżeniowy, który pozwala monitorować, czy osoba skazana zachowuje wyznaczoną odległość od wskazanej przez sąd osoby.

Kiedy dozór elektroniczny znajduje zastosowanie?

Aby możliwe było zamienienie kary pozbawienia wolności odbywanej w zakładzie karnym na system dozoru elektronicznego, muszą być spełnione liczne warunki. W pierwszej kolejności bierze się więc pod uwagę warunki techniczne, a więc liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów, a także kwestie organizacyjne, związane z ich obsługą. Kiedy nie ma w tym względzie przeciwwskazań do zastosowania dozoru elektronicznego, sąd może rozpatrzyć wniosek.

Tutaj jednak również musi zostać spełnionych wiele warunków. Do tych najważniejszych zaliczamy:

  • długość kary pozbawienia wolności, która nie może przekraczać jednego roku;
  • możliwość osiągnięcia celów związanych z karą;
  • posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu;
  • wyrażenie zgody przez osoby pełnoletnie, które zamieszkują wraz ze skazanym;
  • brak ponownego popełnienia przestępstwa w ciągu 5 lat od poprzedniej, odbytej już kary pozbawienia wolności.

Niezwykle istotne okazują się również kwestie związane z zachowaniem osoby skazanej, jej stopniem demoralizacji oraz potencjalnym niebezpieczeństwem, jakie stanowi dla innych.

Co zrobić, aby sąd rozpatrzył dozór elektroniczny?

Niezbędne jest w tym wypadku złożenie specjalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie. Niezbędne jest również udowodnienie, że takie rozwiązanie będzie wystarczające do osiągnięcia celów wymierzonej kary. Niezbędna okaże się w tej sytuacji pomoc adwokata do spraw karnych – dlatego też zachęcam do kontaktu z moją kancelarią w Opolu, która pomoże Ci w uzyskaniu takiego zezwolenia.